APPLY FOR A JOB

Menadžer razvoja i istraživanja – tehnolog

Mesto zaposlenja:  Zrenjanin

Naš korisnik je kompanija koja je lider u proizvodnji prehrambenih proizvoda.

Ovo je opis posla:

 • Organizacija i koordinacija poslova i rada zaposlenih u organizacionom delu Razvoj;
 • Koordinacija, kontrola i nadzor  svih projekata razvoja novih proizvoda, kao i projekata redefiniranja postojećih proizvoda prema specifičnim zahtevima Brand menadžera, kupaca ili drugih službi unutar sistema;
 • Koordinacija, kontrola i nadzor svih projekata optimiranja proizvodno- tehnoloških procesa kao i receptura proizvoda s aspekta  korišćenja kvalitetnijih ili cenovno povoljnijih sirovina;
 • Zadužen je za organizaciju iI koordinaciju na poslovima specifikacije materijala/sirovine, repromaterijala, ambalaže i proizvoda vezanih kako za hranu za ljudi, tako i za  hranu za životinje;
 • Zadužen je za sprovođenje zahteva standarda za bezbednost hrane i zahteva standarda za bezbednost hrane za životinje (GMP+)
 • Vrši nadzor nad sprovođenjem svih mera za bezbednost hrane (čišćenje, pranje i dezifekcija, lična higijena, nošenje radne odeće i obuće…);
 • Koordinacija i rukovođenje projektnim timovima ;
 • Definisanje projekata razvoja novih proizvoda u saradnji s direktorom marketinga i razvoja;
 • Odobravanje i verifikacija planova razvoja novih i redefiniranja postojećih proizvoda;
 • Verifikacija razvojnih projekta po fazama;
 • Koordinacija saradnje sa naučno – istraživačkim institucijama na projektima razvoja novih proizvoda ili tehnoloških procesa;
 • Sarađuje sa različitim partnerskim institucijama, od dobavljača sastojaka do naučnih institucija, te identifikuje i druge resurse potrebne za realizaciju projekata;
 • Koordinacija “know – how” servisa prema kupcima industrijskih biljnih masti (šorteninga) u funkciji unapređenja prodaje;
 • U saradnji sa Službom upravljanja kvalitetom i kontrolom kvaliteta i Proizvodno-tehničkim sektorom konstantno prati postojeći Kvalitet proizvoda i ukazuje na eventualne propuste i odstupanja u odnosu na postojeću recepturu;
 • Praćenje i primena nacionalnih i internacionalnih standarda i druge zakonske regulative iz područja rada, kao i učestvovanje u kreiranju nove propisa kroz rad u odborima pri nadležnimm institucijama;
 • Praćenje domaće i strane stručne literature i učestvovanje u radu stručnih seminara i savetovanja;
 • Praćenje svetskih dostignuća iz područja rada

Ako ste se prepoznali pošaljite Vaš CV office@srma.rs i u naslovu napišite naziv pozicije za koju konkurišete.

Resume/CV (pdf, doc, docx)